Beleidsplan - Stichting KTMCO

Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Knights Templar MCO 2012-2021

Inhoudsopgave

1.    Inleiding
2.    Aanleiding oprichten Stichting Knights Templar Motorcyclist Charity Organization
3.    Doelstellingen en beleid
3.1    Over de stichting
3.2    Doelstellingen
3.3    Doelstellingen specifiek 2013-2018
4.    Beheer van het vermogen
5.    Financieel beleid

1. INLEIDING

Voor u ligt het beleidsplan van ‘Stichting Knights Templar Motorcyclist Charity Organization’. De stichting is opgericht op 14 September 2012.
In het beleidsplan wordt de koers van de stichting voor de komende jaren nader uiteengezet. Omwille van transparantie wordt het beleidsplan gepubliceerd op de website www.ktmco.nl en op geef.nl
Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen die voor ons liggen en dat u de plannen van de stichting van harte gaat ondersteunen.

2. AANLEIDING OPRICHTEN STICHTING KNIGHTS TEMPLAR MCO

Het is begonnen in 2012, een aantal vrienden willen iets opzetten en zich inzetten voor het goede doel. Deze vrienden rijden allemaal motor of trike en willen laten zien dat een groep zich positief kan laten zien.

3. DOELSTELLINGEN EN BELEID

3.1 Over de stichting
Het dagelijks bestuur van Stichting Knights Templar MCO bestaat uit een 3-tal personen. Maandelijks komen zij tezamen voor overleg.  Daarnaast hebben wij een aantal commissies die assisteert en adviseert met betrekking tot ride-outs/veiligheid/evenementen etc. Iedere deelnemer heeft inspraak in de plannen die vanuit het bestuur komen.

3.2 Doelstellingen
De doelstellingen zijn vastgelegd in de oprichtingsakte.
1. De stichting heeft ten doel:
A. Het inzamelen van geld voor zowel zieke als arme kinderen middels het organiseren van motor-events en sponsoractiviteiten op dit gebied.
B. Het organiseren van een Ride Out voor personen die onder onze doelstelling vallen.

C. Patches blijven eigendom van de stichting, per set moet 75 euro waarborg betaald worden, bij het verlaten van de stichting word een deelnemer geacht zijn patches in te leveren en ontvangt hij of zij de 75 euro retour.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
A. Het enthousiasmeren van belangstellenden en het werven van donateurs;
B. Het benaderen van fondsen en het aantrekken van sponsorgelden;

3.3 Doelstellingen specifiek 2013-2021
1. Voor de jaren 2013-2018 heeft de stichting tevens ten doel:
A. Voor iedere kilometer die onze deelnemers ( Knights en Ambassadeurs ) rijden op motorfietsen en trikes een vergoeding van 0,01 eurocent doneren aan de volgende goede doelen:

  • Stichting Dada ( vanaf 2013 )
  • Stichting Het Vergeten Kind ( van 2014 t/m 2017 )
  • Stichting Theater in Kinderziekenhuizen ( van 2017 t/m 2017 )
  • Stichting Kansarme Kinderen in Nederland ( van 2018 t/m 2018 )
  • Stichting My Breath My Music ( van 2018 t/m 2018 )
  • Stichting Wheels for Freedom ( vanaf 2021 )

 

B. Het promoten van de goede doelen op ieder evenement waar wij aanwezig zijn.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
A. Een flexibeler en actiever sponsorbeleid te ontwikkelen waardoor er mogelijk meer inkomsten kunnen worden gegenereerd.

B. Meer regionale en landelijke publiciteit van stichting Knights Templar MCO.

C. Een open en duidelijke communicatie via de website ( inclusief financieel overzicht )

4. HET BEHEER VAN HET VERMOGEN

Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer van de stichting vallen (bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), dan zal de stichting zorg dragen voor een zo hoog mogelijk rendement. Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zal dit beperkt blijven tot spaarrekeningen/spaardeposito’s. Elk besluit tot afwijking van deze beleidsregel dient met instemming van het volledige bestuur genomen te worden. Kosten verbonden aan dit beheer dienen, voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit het rendement van het vermogen.

5. FINANCIEEL BELEID

Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar, een begroting opgesteld voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar. Teneinde de stichting financieel gezond te houden zullen deze begrote kosten ingehouden worden op de uitkering van verworven gelden. De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting daarmee te compromitteren. Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de penningmeester van de stichting.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!